ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία προκειμένου να διερευνηθούν τα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν το κοινό και να διαπιστωθεί η σημαντικότητα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ως κοινωνικό πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα σε…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PESERA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μία συνολική εξέταση της εδαφικής διάβρωσης (t/ha/yr) στη λεκάνη απορροής της λίμνης Πλαστήρα εφαρμόζοντας το μοντέλο PESERA. Η εδαφική διάβρωση…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά προβλήματα, που αποτελούν πλέον σημαντική προτεραιότητα του ανθρώπου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δασογενετικοί πόροι έχουν αλλάξει ρόλο στο πλαίσιο της δασοπονίας, από την αρχή της οργανωμένης εκμετάλλευσης των δασών μέχρι σήμερα. Ακολουθώντας την πρόοδο της δασοπονίας, η δασική γενετική περνά…

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων 1500 πελατών τραπεζών που πήραν δάνεια, ανεξάρτητα από το αν αποπλήρωσαν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των δέντρων απόφασης,…

Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μία συνισταμένη της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος είναι και η επαναχρησιμοποίηση υλικών που αποθέτονται στο περιβάλλον, ώστε σε σχέση με την μείωση των φυσικών πόρων, η χρήση αυτή να…

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Β.Δ. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά και τροπικά ξύλα με εμπορική σημασία, όπως επίσης των χρήσεων αυτών. To…

Η ΓΕΩΧΩΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει σωστή πληροφόρηση. Η πληροφόρηση για να είναι σωστή θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες που να αντιστοιχούν σε…

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη θεωρία της ολοκληρωμένης αειφορικής ανάπτυξης όπως αυτή πολυδιάστατα καθορίζεται από την αλληλοσυσχέτιση, αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των μοναδικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ορεινών…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή του αγροτο-περιβαλλοντικού κανονισμού ΕΕ 2078/90, ο οποίος εδραιώθηκε στην Ελλάδα το 1994. Ειδικότερα, διερευνά τη σχέση του κανονισμού με τις στρατηγικές επιβίωσης των…

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μία συζήτηση για την συνεισφορά των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία διακρίνονται από έναν δεσμό - μεγαλύτερο ή…

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου αυτοδιαχείρισης, διερευνάται η άποψη των κατοίκων της Σκιάθου για τη μελλοντική τάση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Σύμφωνα μ’…

ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ DPSR ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την χάραξη πολιτικής (τομεακή, χωρική), καθώς και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για αναγκαιότητα σε όλους τους τομείς δεδομένου…

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών σε Εθνικά Πάρκα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συνέχιση του βιώσιμου τουρισμού. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαθέτει τόσο την οικολογική αναφορά όσο και, επίσης, ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αναφορές. Η οικολογική εκπαίδευση οφείλει να συνδέει διεπιστημονικά τις προσεγγίσεις του περιβάλλοντος με την…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανόηση της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επισημαίνεται η συμβολή της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ISO 14001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή, η συμβατική λειτουργία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό για ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως είναι η υποβάθμιση των υδατικών πόρων, του εδάφους και του αέρα.…

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης ήδη από τη δεκαετία του ’50. Κατά τη διάρκεια όμως των τελευταίων δεκαετιών μια μεγάλη σειρά…

Η ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ MALIGRAD ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο αποτελεί μία σύντομη παρουσίαση της Ελληνοαλβανικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη νησίδα Maligrad της Μεγάλης Πρέσπας (Greek -Albanian Archaeological Project at Maligradb/Prespa- GRAAPM), η οποία αναπτύσσεται από το…

ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρακάτω άρθρο εξετάζεται η γιγάντωση της παγκόσμιας πείνας, ως απόρροια της υποτιθέμενης επίλυσης ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, αυτό του φαινομένου του θερμοκηπίου, μέσω της επένδυσης στην τεχνολογία των βιοκαυσίμων.…

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ Α-ΣΚΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο μας επιδιώκουμε να δείξουμε με όρους φιλοσοφικούς- ανθρωπολογικούς την αντιστοίχιση της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού στην ποιητική της εκδοχή. Το εγχείρημά μας εστιάζει στον…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαδικασία προώθησης πράσινων επιλογών στην οικονομία δύναται να επιδράσει ποικιλοτρόπως τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις εσωτερικές αγορές εργασίας. Η κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές περιορισμού της είναι πιθανό…

Ο ARNE NAESS, Ο MURRAY BOOKCHIN ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προϊούσα περιβαλλοντική καταστροφή, για την οποία το είδος μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο, πέραν των κινδύνων που ενέχει για τον πλανήτη, καταδεικνύει και ένα αναντίρρητο γεγονός: εμείς οι άνθρωποι…

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη της θεωρίας του ‘οικολογικού εκσυγχρονισμού’ (O.E.) (ecological modernization) η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες της οικολογικής αναμόρφωσης των…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι δραματικές αλλαγές στις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ετών, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ευθύνονται για την αύξηση στο ρυθμό εμφάνισης των ακραίων καιρικών…