ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατανόηση της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επισημαίνεται η συμβολή της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη μελέτη των περιβαλλοντικών ψυχολογικών διεργασιών που συνδέουν το άτομο με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Εν συνεχεία αναφέρονται αποτελεσματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του σχολείου που μπορεί όχι μόνο να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με το περιβάλλον, αλλά δημιουργούν και ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ευαισθητοποίησή τους ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα και τη συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής τους ευθύνης σε σχολικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λέξεις-κλειδιά: Περιβαλλοντική ψυχολογία και εκπαίδευση, προγράμματα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικός εγγραμματισμός

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(51 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)