ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ISO 14001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σύγχρονη εποχή, η συμβατική λειτουργία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό για ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως είναι η υποβάθμιση των υδατικών πόρων, του εδάφους και του αέρα. Οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση τους εφαρμόζουν μια πλειάδα στρατηγικών περιβαλλοντικού μάνατζμεντ ως επακόλουθο άλλοτε υποχρεωτικών δεσμεύσεων που υπαγορεύονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία και άλλοτε εσωτερικών κινήτρων επιχειρηματικής αυτοδέσμευσης (self-regulation). Ορισμένες διεθνώς αναγνωρισμένες στρατηγικές είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα συστήματα οικολογικής σήμανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα της σειράς ISO 14001 που χαρακτηρίζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πλήθους περιβαλλοντικών προβλημάτων μεταξύ των οποίων και οι κλιματικές αλλαγές. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί το ο βαθμός και η ένταση που οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις με το πρότυπο ISO 14001 είναι ενημερωμένες και αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Πολιτική, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρήσεις και κλιματικές αλλαγές, Eco-label, αειφόρος ανάπτυξη

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)