Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ O.F. BOLLNOW. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μας ανατρέχουμε σε ένα ύστερο κείμενο O.F. Bollnow που αναφέρεται στην πόλη, το πράσινο και τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια φιλοσοφική- ανθρωπολογική προσέγγιση του θέματος του…

ΟΙ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν ασπαστούμε στατιστικές έρευνες που κάνουν λόγο για ποσοστά ανεργίας που το 2013 θα σπάσουν το φράγμα του 30% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δεν είναι απαραίτητο να φιλοτεχνήσουμε μια…

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ Α-ΣΚΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο μας επιδιώκουμε να δείξουμε με όρους φιλοσοφικούς- ανθρωπολογικούς την αντιστοίχιση της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού στην ποιητική της εκδοχή. Το εγχείρημά μας εστιάζει στον…

JEAN JACQUES ROUSSEAU: ΦΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν προτάσεις και απόψεις ώστε να αναδυθούν ανάλογοι συσχετισμοί σχετικά με ορισμένα σημεία σύγκλισης μεταξύ της κοινωνικής - πολιτικής και παιδαγωγικής διάστασης των…