ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση και η έρευνα όλων των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και…

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από ένα ιδιόμορφο γεωμορφολογικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Οι συνεταιρισμοί, ως επιχειρήσεις βασισμένες στα…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή, εκτός από αναγκαίες εννοιολογικές προσεγγίσεις, εξετάζεται η στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και αειφορικής ανάπτυξης και μάλιστα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Και στα δύο συνειπεισέρχονται ποιοτικές…

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, διεύρυνε τη στήριξή της προς τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της. Η χωρική και ολοκληρωμένη διάσταση της ανάπτυξης που υιοθετήθηκε,…

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατηγοριοποίηση της έρευνας, των προτεραιοτήτων πολιτικής και των αξόνων ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, αυτό της αειφορικής…