ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Ελληνικά δάση φύονται κατά κανόνα σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές με ισχυρές κλίσεις και υποβαθμισμένο έδαφος, που δυσχεραίνουν την απασχόληση. Η ενασχόληση με τη δασοκομία είναι επίπονη και προσφέρει…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέτρα πυροπροστασίας των δασικών οικοσυστημάτων συνίστανται σε προληπτικά, κατασταλτικά και αποκατάστασης και στα οποία είναι αναγκαία η ενασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Η ως τώρα απασχόληση των ορεινών παραδασόβιων πληθυσμών…

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή προτείνονται πρωτότυπα αντιδιαβρωτικά οικονομοτεχνικά άριστα έργα κατάλληλα για ορεινές καμένες δασικές περιοχές. 'Έπειτα από πυρκαγιά σε ένα ορεινό δάσος χρειάζεται να αντιμετωπιστούν δύο προβλήματα κατά σειρά…

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για πολλές δεκαετίες, τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα απολάμβαναν τη φήμη της αξιοπιστίας, της εφαρμογής προκαθορισμένων διαδικασιών και της αναγνωρισμένης εγγύησης της ασφάλειας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας της γης. Σκοπός της…

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη θεωρία της ολοκληρωμένης αειφορικής ανάπτυξης όπως αυτή πολυδιάστατα καθορίζεται από την αλληλοσυσχέτιση, αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των μοναδικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ορεινών…

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλματώδης εξέλιξη και η ευρύτερη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησαν νέα εργαλεία και δυνατότητες σε όλους τους τεχνικούς κλάδους καθώς και στην επιλογή της άριστης συγκριτικά λύσης. Ένα…

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κτηματολόγιο απασχόλησε όλα τα κράτη του κόσμου σαν θεσμός οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, κατανομή των μορφών χρήσεων της γης,…