ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη θεωρία της ολοκληρωμένης αειφορικής ανάπτυξης όπως αυτή πολυδιάστατα καθορίζεται από την αλληλοσυσχέτιση, αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των μοναδικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ορεινών περιοχών. Προτάθηκε η μεθοδολογία για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης ορεινών περιοχών, που βασίζεται σε επιστημονικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, τεχνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές απόψεις και ιδέες. Τα τεχνολογικά εργαλεία, η μεθοδολογία και τεχνικά βήματα και οι βέλτιστες πρακτικές της πολιτικής γης για την επιδίωξη της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών ορίζονται, καθορίζονται και τεκμηριώνονται στη μεθοδολογία ως συστατικά μέρη. Τα συστατικά αυτά μέρη περιλαμβάνουν τη διεπιστημονικότητα και την ανάγκη για απογραφή, χαρτογράφηση και συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων, χαρακτηριστικών, φαινομένων και γεγονότων τα οποία συγκροτούν την κάθε φορά αδιάσπαστη ενότητα του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού χώρου. Η πολύτιμη συνεισφορά των τεχνολογιών αιχμής της φωτοερμηνείας, φωτογραμμετρίας, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη σύνταξη σχεδίων ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, τεκμηριώνεται με στοιχεία από τη διεθνή
και ελληνική βιβλιογραφία.

Λέξεις κλειδιά: Χρήσεις γης, αειφορική ανάπτυξη, ορεινή περιοχή, πολιτική γης

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(13 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)