Η ΓΕΩΧΩΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει σωστή πληροφόρηση. Η πληροφόρηση για να είναι σωστή θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Η γεωχωροπληροφορική ανταποκρίνεται σε αυτά τα καθήκοντα δηλαδή κάνει συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών του γεωγραφικού χώρου και πετυχαίνει τη διασύνδεσή τους με ένα γεωμετρικό σκελετό του χώρου αυτού ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες. Η γεωχωροπληροφορική αρχικά δομεί το γεωμετρικό σκελετό του γεωγραφικού χώρου με απλά αντικείμενα όπως είναι το σημείο, η γραμμή και το πολύγωνο ή με σύνθετα αντικείμενα όπως είναι το δάσος, το ρέμα, η ιδιοκτησία, ο δρόμος, το κτίσμα, κτλ., και στη συνέχεια συμπληρώνει με ιδιότητες και άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν τα αντικείμενα αυτά. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν επιγραμματικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γεωμετρικών και πληροφοριακών οντοτήτων όπως είναι η κλασσική τοπογραφία, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση και οι νέες τεχνολογίες GPS, LIDAR και IFSAR καθώς και οι μεθοδολογίες διαχείρισης των πληροφοριών αυτών όπως είναι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ). Στη συνέχεια θα αναφερθούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές εφαρμογές που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, πολιτική, τηλεπισκόπηση, ΓΣΠ, φωτογραμμετρία, GPS, LIDAR, IFSAR.

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(18 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)