Περιεχόμενα 4ου Τόμου-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
4ος Τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Επιμέλεια: Φώτιος Π. Μάρης

Περιοδική έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Επιμελητές
: Φώτιος Π. Μάρης
Σελιδοποίηση: Γεώργιος Χ”Λαζάρου
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 4
Copyright © 2012
Εκτύπωση
: Χρυσή Εμμανουηλίδου, Μεθόριος Γραφικές Τέχνες Α.Ε., Τέρμα Ιπποκράτους, 68200 Ορεστιάδα
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-05-4
Ημερομηνία Έκδοσης: Νοέμβριος 2012


Αντί Προλόγου
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Τα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού ανανεώνονται μέσω του υδρολογικού κύκλου, ωστόσο η διαθέσιμη ποσότητα νερού είναι περιορισμένη και η κατανομή του στον χώρο και τον χρόνο άνιση. Περαιτέρω περιορισμό στη διαθεσιμότητα του νερού δημιουργεί και η ρύπανσή του από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές).
Το νερό δεν είναι ένα εμπόρευμα, όπως όλα τα άλλα, όμως δεν αποτελεί και ένα δημόσιο αγαθό, στο οποίο η πρόσβαση μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Απαιτεί συνετή διαχείριση, με στόχο την ικανοποίηση των πολλών και συχνά αντικρουόμενων χρήσεών του. Για την επίτευξη μιας συνετής διαχείρισης είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει τις εκάστοτε χρήσεις αποσπασματικά, αλλά σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Μια προσέγγιση που επί πλέον λαμβάνει σοβαρά υπόψη, όχι μόνο τις ανθρώπινες απαιτήσεις σε νερό, αλλά και τις απαιτήσεις των
οικοσυστημάτων.
Η συνεχής αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. μέσω μέτρων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης οφείλει επίσης να λαμβάνει υπ’ όψη της και τη διαχείριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων όπως τα προβλήματα λειψυδρίας και πλημμυρών αλλά και πιο μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των σχετιζόμενων με αυτά οικοσυστημάτων, η βελτίωση της ποιότητας και της οικολογικής τους κατάστασης και βέβαια η σταδιακή μείωση απορριπτόμενων ρυπαντικών ουσιών και η προοδευτική εξάλειψη τοξικών αποβλήτων.
Ειδικότερα για την Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί, ότι η χώρα μας είναι μία σχετικά ευνοημένη υδρολογικά χώρα της Μεσογείου, αν και η αναντιστοιχία της χρονικής και κυρίως χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων με τις χρονικές και χωρικές κατανομές της ζήτησης έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν και εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα έλλειψης νερού, ιδιαίτερα σε περιόδους ανομβρίας.
Ο τόμος αυτός είναι μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια της συμπλήρωσης δέκα χρόνων λειτουργίας του. Θα αποτελέσει τον 4 τόμο της σειράς «Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» που εκδίδει το Τμήμα.
Στο τόμο αυτό περιλαμβάνονται ερευνητικές και συνθετικές εργασίες του διδακτικού προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών του εργαστηρίου καθώς και άλλων ειδικών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Όλες οι εργασίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους κριτές, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Ορεστιάδα, Νοέμβριος 2012
Φώτιος Π. Μάρης, Επίκ. Καθηγητής


Περιεχόμενα Τόμου (18 Κεφάλαια)

Φώτιος Μάρης, Γεώργιος Καράτζιoς
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (TORRENTIAL-MIK) ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (σελ.1-28)
Φώτιος Μάρης, Γεωργία Βαρσάμη, Αντώνιος Παύλου, Απόστολος Βασιλείου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLARK KAI Γ.Σ.Π. (σελ.29-40)
Γεώργιος Ζαΐμης
Η ΠΡΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ (σελ.41-58)
Κυριακή Κιτικίδου, Ιωάννης Γκουγκουρέλας, Γεώργιος Χατζηλαζάρου
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (σελ.59-64)
Βασίλειος Παπαθανασίου, Διονύσιος Μαρίνος, Κυριάκος Τσεμπερίδης, Γρηγόρης Βάρρας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (σελ.65-75)
Θεοφάνης Παυλίδης, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Αικατερίνη Κάλφα, Βασίλειος Παπαθανασίου
ΤΑ ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σελ.77-90)
Χαρίσιος Γκανάτσιος, Γρηγόρης Βάρρας, Αικατερίνη Κάλφα, Βασίλειος Παπαθανασίου, Κυριάκος Τσεμπερίδης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (σελ.91-103)
Γρηγόρης Βάρρας, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Αικατερίνη Κάλφα, Θεοφάνης Παυλίδης
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (σελ.105-119)
Γρηγόρης Βάρρας, Θεοφάνης Παυλίδης, Χαρίσιος Γκανάτσιος, Αικατερίνη Κάλφα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (σελ.121-136)