ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLARK KAI Γ.Σ.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσδιορισμός του στιγμιαίου μοναδιαίου υδρογραφήματος σε μια λεκάνη απορροής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υδρολογική ανάλυση και το σχεδιασμό των διάφορων υδραυλικών έργων. Για τη σύνθεσή του απαιτούνται παρατηρημένα δεδομένα βροχόπτωσης-απορροής, ενώ σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα εφαρμόζονται μεθοδολογίες παραγωγής συνθετικών υδρογραφημάτων. Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση της μεθόδου Clark καθώς και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι βασικές παράμετροι που υπολογίσθηκαν στη μέθοδο Clark είναι ο χρόνος συγκέντρωσης (Τc), o συντελεστής εναποθήκευσης (R) και το ιστόγραμμα χρόνου-εμβαδού της λεκάνης απορροής. Στο ιστόγραμμα χρόνου-εμβαδού που δημιουργήθηκε το ύψος βροχόπτωσης θεωρήθηκε ίσο με 1mm και στη συνέχεια, με χρήση της γραμμικής διόδευσης ταμιευτήρα, παράχθηκε το τελικό υδρογράφημα. Στην εργασία αποδείχθηκε ότι η παραπάνω μεθοδολογία μαζί με τη χρήση των Γ.Σ.Π. μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις στην κατασκευή του στιγμιαίου μοναδιαίου υδρογραφήματος. Ειδικότερα η εφαρμογή είναι δυνατή και σε περιοχές που δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα, δίνοντας αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε επιθυμητή περίοδο σχεδιασμού.

Λέξεις κλειδιά : Στιγμιαίο Μοναδιαίο Υδρογράφημα, Μέθοδος Clark, GIS.

Λήψη (clicks: 15)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(75 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)