ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του εδάφους θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα ευρωπαϊκά εδάφη, ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές. Τα μοντέλα διάβρωσης του εδάφους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην αντιμετώπιση…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΣΑΙ, ΒΑΘΥ, ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η λεκάνη απορροής των ποταμών Τσάι, Βαθύ και Λυκόρεμα παρουσιάζεται με έντονο ανάγλυφο και πολυσχιδές, πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο σε συνδυασμό με τους έντονους γεωλογικούς σχηματισμούς και τη…

OI ΥΔΑΤΟΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χείμαρρος Μύριχος εδράζεται στις ΝΔ κλιτύες του Μουρικίου όρους και στις Β, ΑΔ και Δ κλιτύες του Άσκιου όρους, σε υψομετρικό χώρο μεταξύ 1000-2111μ. Η χειμαρρική δράση του…

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, λόγω της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών. Στην παρούσα εργασία έγινε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της…

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑΚΡ.) ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ: Χ. ΕΖΟΒΙΤΗΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ ΟΡ. ΣΕΡΡΩΝ (ΣΥΜΒΑΛ. ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ & ΔΑΦΝΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μείωση του ύψους των κατακρημνισμάτων λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει άμεση επίδραση στις υδατικές απορροές των χειμάρρων και μεγάλη σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Περιφ. Ενότητας Σερρών…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΑΓΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι από τα μεγαλύτερα και συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα του πλανήτης μας. Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου ποιοτικά νερού (υδρευτικού, αρδευτικού, βιομηχανικού, οικολογικού, κ.λ.π.) αποτελεί για…

ΤΑ ΑΞΟΝΙΚΑ – ΠΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε κάθε ισχυρή ακόμη και μέτρια ισχυρή βροχόπτωση ο χείμαρρος Φούρκας εμφανίζει έντονα αξονικά και κυρίως πρανικά προβλήματα επακόλουθα της ευπαθούς αμμώδους σύστασης τους. Με αποκορύφωμα τα έντονα πλημμυρικά…

ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πλημμυρικό πρόβλημα του ελλαδικού χώρου οφείλεται στην απουσία ή την ανεπαρκή διευθέτησης των υπερχιλίων χειμάρρων που τον διασχίζουν. Η έλλειψη διευθέτησης των εστιών πλημμυρογόνου απορροής και των εστιών…

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστή η ανομοιογένεια, η ανισοκατανομή και οι έντονες χρονικές διαφοροποιήσεις των κατακρημνισμάτων στον ελλαδικό χώρο. Την ψυχρή βροχερή περίοδο η περίσσεια του νερού οδηγεί σε διαβρώσεις, προσχώσεις και…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρινα τοξωτά αποτελούσαν, από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, τον κύριο τύπο γεφυριών οδών και αγωγών μεταφοράς νερού. Στον ελλαδικό χώρο έχουν κατασκευασθεί, ανθεκτικά στο…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναβαθμοί ή αναβαθμίδες, ή πεζούλες είναι απλοί ξηρολίθινοι τοίχοι, που επιδιώκουν, μέσω της μείωσης των κλίσεων του εδάφους, την αποτροπή της εδαφικής διάβρωσης και τη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας,…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υδρονομικά έργα (έργα διευθέτησης χειμάρρων) έχουν ως στόχο την αποτροπή ή τον έλεγχο των χειμαρρικών φαινομένων (αποσαθρώσεων, διαβρώσεων, ολισθήσεων, κατακρημνίσεων), την σταθεροποίηση των κοιτών και την παροχή αντιπλημμυρικής…

ΤΑ ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφεται μια συνεχής αύξηση της χιονολογικής ζήτησης (χιονοδρομία, χιονολογικές δραστηριότητες, χιονολογική αναψυχή κλπ). Η ζήτηση αυτή, πέραν της απόλαυσης που παρέχουν το χιόνι…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας υπάρχουν σημαντικοί υδάτινοι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν τη δημιουργία ορεινών λιμνοδεξαμενών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων υψηλής βιοκοινωνικής λειτουργίας με δυνατότητες άμεσης παροχής νερού σε επίγεια…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Διαχωρίζεται η γραμμική συνιστώσα της απορροής από την παρατηρηθείσα παροχή με τη μέθοδο της Μέγιστης Σταθερής Παροχής…

Η ΠΡΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρανική διάβρωση αποτελεί την κύρια πηγή φερτών υλών για τους ποταμούς και τους χείμαρρους. Η μεταφορά φερτών υλών από ποταμούς ή χείμαρρους είναι μια βασική τους λειτουργία. Σήμερα…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLARK KAI Γ.Σ.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσδιορισμός του στιγμιαίου μοναδιαίου υδρογραφήματος σε μια λεκάνη απορροής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υδρολογική ανάλυση και το σχεδιασμό των διάφορων υδραυλικών έργων. Για τη σύνθεσή του απαιτούνται παρατηρημένα…

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (TORRENTIAL-MIK) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία προγράμματος ανοικτού λογισμικού με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού JavaScript και Html, για την ολοκληρωμένη μελέτη και διευθέτηση των λεκανών απορροής (Torrential-MIK) με…