ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΣΑΙ, ΒΑΘΥ, ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λεκάνη απορροής των ποταμών Τσάι, Βαθύ και Λυκόρεμα παρουσιάζεται με έντονο ανάγλυφο και πολυσχιδές, πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο σε συνδυασμό με τους έντονους γεωλογικούς σχηματισμούς και τη φωτιά που ξέσπασε το 2007, ενθαρρύνουν το φαινόμενο της διάβρωσης, της απόθεσης και της μεταφοράς των φερτών υλικών. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν τα μέγιστα ποσοστά της ροής και της μεταφοράς μάζας των λεκανών απορροής του Λουτρού Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.
Το πρόβλημα προσεγγίζεται με την εφαρμογή τριών εμπειρικών μεθόδων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π., της μεθόδου της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας (U.S.L.E.) η δεύτερη είναι η μέθοδος του Gavrilovič, όπως τροποποιήθηκε από τον Zemljic (1971) και η τρίτη είναι η μέθοδος Kronfellner-Kraus.

Λέξεις κλειδιά: Εδαφική απώλεια, U.S.L.E., Gavrilovič, Kronfellner-Kraus,
στερεοαπορροή.

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(55 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)