Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που εφαρμόζεται σήμερα στο σχολείο επιδιώκει μεταξύ άλλων και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Αυτή προϋποθέτει, ωστόσο, την καλλιέργεια αξιών, η οποία με τη σειρά της χρειάζεται να εξωτερικεύεται καθημερινά με πράξεις ανάλογες με αυτές τις αξίες. Τα θέματα που διαπραγματεύεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν είναι μονοσήμαντα, αλλά ενέχουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές διαστάσεις. Επομένως, για την ολόπλευρη μελέτη αυτών των θεμάτων είναι απαραίτητη η Περιβαλλοντική Ηθική, που ασχολείται με τη συστηματική διερεύνηση των ηθικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπινων όντων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Ηθική προτείνει κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις του ανθρώπου με τα άλλα έμβια όντα και με το αβιοτικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως αν μόνο ο άνθρωπος είναι ηθικό ον, αν υπάρχουν αξίες που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και την ισορροπία του περιβάλλοντος και ποια είναι η ορθή χρήση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Σε αυτό το άρθρο, μέσα από μια σύντομη περιγραφή αντικρουόμενων κοσμοθεωριών, θα γίνει προσπάθεια νοηματοδότησης τέτοιων απαντήσεων. Υποστηρίζουμε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση διαφορετικών αξιών και προτύπων, που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην επιθυμητή αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και στη διάχυσή τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Ηθική

Λήψη (clicks: 45)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(634 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)