ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή του αγροτο-περιβαλλοντικού κανονισμού ΕΕ 2078/90, ο οποίος εδραιώθηκε στην Ελλάδα το 1994. Ειδικότερα, διερευνά τη σχέση του κανονισμού με τις στρατηγικές επιβίωσης των…

H ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παγκόσμια, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση ψαριών, ως φυσικό επακόλουθο της πληθυσμιακής αύξησης και της προτίμησης των καταναλωτών για υγιεινές τροφές με υψηλή βιολογική αξία. Οι διατροφικές ανάγκες για αλιεύματα…

ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΔΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των ιχθύων που ζουν στα γλυκά νερά. Τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται μείωση των φυσικών πληθυσμών ιχθύων στα…

ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση της χώρας μας υφίστανται τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες καταστροφές εξ’αιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δασικές πυρκαγιές (αριθμός και καιγόμενη έκταση) που συνέβησαν στην…

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ανέπτυξε μια σειρά ενεργειών και δράσεων ενταγμένων στο πλαίσιο της ΚΑΠ για τη δασοπονία. Ειδικότερα, μετά το 1986 και παρά…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ- ΠΕΤΑΩ»: ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υιοθέτηση συστημάτων Πληρώνω – όσο – Πετάω (Π.Ο.Π.) στη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη. Καθώς όμως τα διάφορα συστήματα Π.Ο.Π. διαφέρουν σημαντικά μεταξύ…