ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ- ΠΕΤΑΩ»: ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η υιοθέτηση συστημάτων Πληρώνω – όσο – Πετάω (Π.Ο.Π.) στη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη. Καθώς όμως τα διάφορα συστήματα Π.Ο.Π. διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και η τελικά επιτυχής εφαρμογή κάθε συστήματος εξαρτάται από την κοινωνική αποδοχή του, είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν τα διαφορετικά προγράμματα αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από τους τελικούς χρήστες καθώς και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετική απήχησή τους. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα μέσα από μία εμπειρική έρευνα των Ελλήνων πολιτών (Ν=299) η οποία έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2016. Προχωρήσαμε στη σύγκριση τριών συστημάτων Π.Ο.Π. (ειδική προπληρωμένη σακούλα, έξυπνος κάδος και ένας κάδος ανά πολυκατοικία/μονοκατοικία) και καταλήξαμε στο ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την προτίμηση προς οποιοδήποτε από τα τρία εναλλακτικά συστήματα είναι ο τρόπος με το οποίο γίνονται αντιληπτά τα οφέλη κάθε προγράμματος από (και προς) κάθε χρήστη. Τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, οι φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και απόψεις, καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πολιτών αποδεικνύονται μη στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για την προτίμηση προς ένα σύστημα Π.Ο.Π. έναντι των υπολοίπων.


Λέξεις Κλειδιά: Πληρώνω – όσο – Πετάω, κοινωνική αποδοχή, Ελλάδα, σύγκριση.

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(49 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)