ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως τα αρδευτικά φράγματα, έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων. Ωστόσο, τα φράγματα, ως εκτεταμένα τεχνικά έργα τόσο σε χώρους κατασκευής όσο και σε διάρκεια λειτουργίας, μπορεί να έχουν σημαντικές θετικές αλλά και αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις. Στο πλαίσιο εκπόνησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων εξετάζονται οι πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα. Η έγκαιρη όμως αξιολόγηση των πιθανών κοινωνικών επιπτώσεων πριν την εκπόνηση της μελέτης και την κατασκευή και λειτουργία ενός φράγματος, παράλληλα με τη διαδικασία της διαβούλευσης, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση κινδύνων με τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης, στη συμμόρφωση στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και στην ανάδειξη των θετικών επιδράσεων, όπως είναι η αύξηση εισοδήματος και ευκαιριών εργασίας που βοηθούν στην αποδοχή του έργου από την κοινωνία. Στην παρούσα εργασία προτείνεται μεθοδολογία εκτίμησης των ενδεχόμενων κοινωνικών επιπτώσεων από την κατασκευή φραγμάτων, με αξιολόγηση από ομάδα ειδικών, με τη χρήση ομάδας κριτηρίων εκτίμησης και την εφαρμογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας. Με την προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να διαμορφωθεί μια καλύτερη συνολική εικόνα των αναμενόμενων κοινωνικών επιπτώσεων, πριν την υποβολή πρότασης και την εκπόνηση της αντίστοιχης περιβαλλοντικής μελέτης και πολύ νωρίτερα από την κατασκευή και λειτουργία ενός φράγματος.


Λέξεις κλειδιά: Υδραυλικά τεχνικά έργα, Ιεραρχική Διαδικασία, λήψη απόφασης.

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(42 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)