Οδηγίες για τους συγγραφείς

Χαρακτηριστικά εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Τίτλος και ταυτότητα συγγραφέα (-ων): Ο τίτλος της εργασίας να είναι με κεφαλαία σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold, ακολουθούμενος από το ονοματεπώνυμο (-α) ή του συγγραφέα (-ων) επίσης σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold, επικεντρωμένα στο μέσον

Περίληψη: 200 περίπου λέξεις, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12

Λέξεις κλειδιά: όχι πάνω από 6, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12

Κυρίως κείμενο: Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, μονό διάστιχο

Πίνακες-σχήματα: ενταγμένα στη ροή του κειμένου Αριθμός σελίδων: 10-20

Βιβλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις: παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο παρατίθενται μέσα σε παρένθεση, π.χ. για ένα συγγραφέα (Alladin 1992), για δύο συγγραφείς (Alladin 1992, Smith 1993), για περισσότερους από δύο συγγραφείς (Alladin et al. 1994). Στο τέλος του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα:

Από περιοδική έκδοση

Alladin, I. (1992). International co-operation in higher education: the globalization of universities. Higher Education in Europe. Vol. 2, No. 1, pp. 4-12.

Από περιοδική έκδοση στο διαδίκτυο

Antonian, L., Davis, A. (2002). Re-claiming Vygotsky: innovation in teaching and learning in post-Soviet universities. The Journal of Eurasian Research. Ανακτήθηκε στις 26 Ιουλίου 2003 από http://www.actr.org/JER/issue3/2.htm

Από πρακτικά συνεδρίου

Verma, G.K., Entzinger, H.B. (1992). Transferring knowledge in a crosscultural perspective. In: Cerri, S. and Whiting, J. (Eds), Learning Technology in the European Communities. Proceedings of the Delta Conference on Research and Development – The Hague, 18-19 October 1990. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 76-93.

Από βιβλίο

Ausebel, D.P. (1968). Educational Psychology. New York: Rinehart and Winston.

Από βιβλίο με πολλούς συγγραφείς Mason, R. (1994). Distance education across national borders. In: Thorpe, M. and Grugeon, D. (Eds), Open Learning in the Mainstream. Harlow, Essex: Longman Group Limited, pp. 54- 87