Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία συζητούνται οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ισχύος και εκτίμησης μεγέθους δείγματος. Ο κύριος στόχος των τεχνικών αυτών είναι να μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε, στο στάδιο…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Διαχωρίζεται η γραμμική συνιστώσα της απορροής από την παρατηρηθείσα παροχή με τη μέθοδο της Μέγιστης Σταθερής Παροχής…

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων 1500 πελατών τραπεζών που πήραν δάνεια, ανεξάρτητα από το αν αποπλήρωσαν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των δέντρων απόφασης,…

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση ενός παραδείγματος κατηγορικής παλινδρόμησης με άριστη κλιμάκωση. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της προθυμίας των κατοίκων μιας ορεινής περιοχής για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, παίρνοντας…

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου της στατιστικής. Η Βιομετρία ασχολείται με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις βιολογικών δεδομένων, ενώ η Δασική Βιομετρία εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο σε…