ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων 1500 πελατών τραπεζών που πήραν δάνεια, ανεξάρτητα από το αν αποπλήρωσαν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των δέντρων απόφασης, αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά των δυο ομάδων (αυτοί που αποπλήρωσαν τα δάνεια και αυτοί που δεν τα αποπλήρωσαν) και καταρτίσαμε μοντέλα πρόβλεψης της πιθανοφάνειας των αιτούντων δάνεια να τα αποπληρώσουν ή όχι. H λήψη ή όχι «πράσινων» δανείων χρησιμοποιήθηκε, ανάμεσα σε άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ της πιστοληπτικής ικανότητας και τη λήψη «πράσινων» δανείων.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα απόφασης, πράσινα δάνεια, πιστοληπτική ικανότητα

Λήψη

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(2 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)