ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων 1500 πελατών τραπεζών που πήραν δάνεια, ανεξάρτητα από το αν αποπλήρωσαν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των δέντρων απόφασης,…