Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και η εφαρμογή αυτής στην περίπτωση της νήσου Ρόδου, μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων σεναρίων διαχείρισης απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν συνδυασμό μεθόδων όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση, θερμική επεξεργασία και υγειονομική ταφή. Μετά την επιλογή και ποσοτική έκφραση κάθε σεναρίου, γίνεται εφαρμογή της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας, ώστε να επιτευχθεί η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.

Λέξεις κλειδιά: Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, διαχείριση απορριμμάτων

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(16 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)