Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και η εφαρμογή αυτής στην…