Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτή την εργασία συζητούνται οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ισχύος και εκτίμησης μεγέθους δείγματος. Ο κύριος στόχος των τεχνικών αυτών είναι να μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε, στο στάδιο του σχεδιασμού ενός πειράματος: (α) πόσο μεγάλο απαιτείται να είναι ένα δείγμα, ώστε τα στατιστικά συμπεράσματα να είναι ακριβή και αξιόπιστα και (β) πόσο πιθανό είναι ένας στατιστικός έλεγχος να ανιχνεύσει τις επιδράσεις ενός δεδομένου μεγέθους δείγματος σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση ισχύος, μέγεθος δείγματος, έλεγχος υποθέσεων, λογισμικό, λήψη αποφάσεων

Λήψη (clicks: 24)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(107 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)