Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση ενός παραδείγματος κατηγορικής παλινδρόμησης με άριστη κλιμάκωση. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της προθυμίας των κατοίκων μιας ορεινής περιοχής για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, παίρνοντας υπόψη το επάγγελμα, την εκπαίδευση, το μέσο εισόδημα, την ενασχόληση με τη γεωργία – κτηνοτροφία και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικό γκρουπ – κλαμπ – οργάνωση των κατοίκων. Αποδεικνύεται πως, σε αυτά τα δεδομένα, η παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση δίνει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου από την τυπική γραμμική παλινδρόμηση.

Λέξεις – κλειδιά: Άριστη κλιμάκωση, ερωτηματολόγιο, κατηγορική παλινδρόμηση.

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)