ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αλματώδης εξέλιξη και η ευρύτερη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησαν νέα εργαλεία και δυνατότητες σε όλους τους τεχνικούς κλάδους καθώς και στην επιλογή της άριστης συγκριτικά λύσης. Ένα από τα εργαλεία για την αξιοποιήση αυτών των δυνατοτήτων είναι το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι διάφορες μορφές των ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Ψ.Μ.Ε.), που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία του εδάφους μπορούν να προέλθουν από τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές τεχνικές ή από την ψηφιοποίηση ισοϋψών. Τα Ψ.Μ.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών γης. Τελικά παρουσιάζονται εφαρμογές των Ψ.Μ.Ε., τόσο στο δασικό κτηματολόγιο για τη σύνταξη δασικών χαρτών, όσο και την προστασία και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό να αναδειχθεί η σημαντική συμβολή του στην προστασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Λέξεις κλειδιά: ορεινές περιοχές, φυσικό περιβάλλον, ψηφιακό μοντέλο εδάφους

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(19 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)