ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δασικά συστήματα συγκομιδής ξύλου για να μπορούν να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην πράξη, να είναι οικολογικά και κοινωνικά παραδεκτά και να εξυπηρετούν τους στόχους τις επιχείρησης. Με την βοήθεια ενός μοντέλου κατεύθυνσης αποφάσεων, μπορούν να ιεραρχηθούν συστήματα συγκομιδής και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Τα συστήματα συγκομιδής σε πρώτη φάση μπορούν να βαθμολογηθούν από έμπειρους δασολόγους της πράξης με την μέθοδο Delphi και ακολούθως ιεραρχούνται βάση των εξατομικευμένων στόχων δέκα Διευθύνσεων Δασικών Υπηρεσιών. Η βαθμολόγηση και κατόπιν η ιεράρχηση μπορεί να γίνει με την βοήθεια οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων εκτίμησης.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο κατεύθυνσης αποφάσεων, οικονομικά κριτήρια, οικολογικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια, συστήματα συγκομιδής ξύλου

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(13 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)