Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή αναλύονται τα είδη των μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕ, με έμφαση στις περιοχές που εμφανίζουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σχετιζόμενη με το φαινόμενο της ερημοποίησης. Έτσι, αρχικά αναλύονται τα αίτια εμφάνισης του φαινομένου και παρουσιάζεται η έκταση του προβλήματος, ενώ στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στο μεσογειακό χώρο, όπου και περιγράφεται η παρούσα κατάσταση. Παράλληλα, αναλύονται τα είδη των υπαρχόντων μοντέλων προσομοίωσης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρατίθενται σενάρια και προβλέψεις για την εξέλιξη του φαινομένου. Τέλος, αναλύεται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και για τη γενικότερη ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Λέξεις Κλειδιά: Μειονεκτικές περιοχές, ερημοποίηση,, μοντέλα προσομοίωσης, εκτίμηση κινδύνου.

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(55 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)