ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας και πολλά άλλα, στην εποχή μας έχουν λάβει οικουμενικές διαστάσεις και απειλούν τόσο την ποιότητα ζωής μας όσο και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Αναλογιζόμενοι, όμως, ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος ως ένα βαθμό για τα προβλήματα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός των επιπτώσεων των προβλημάτων αυτών πρέπει να αναζητηθεί στην αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών τακτικών. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε τόσο το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών αναφορικά με το περιβαλλοντικό ζήτημα όσο και οι εκτιμήσεις τους για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 262 μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Δράμας από τους οποίους ζητήθηκε να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από την συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των μαθητών έδειξαν ότι μολονότι οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ελάχιστοι προτιμούν την επαφή με τη φύση. Ακόμη, διαπιστώνεται υψηλός βαθμός περιβαλλοντικής γνώσης και υιοθέτηση καθημερινών φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών με ποσοστό πάνω από 90% να δηλώνει ότι η συνεργασία των ανθρώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.


Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, περιβαλλοντικές απόψεις, γνωστικό υπόβαθρο,
περιβαλλοντική συμπεριφορά

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(23 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)