ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου σε θέματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση των δασών. Επιδιώκεται να μελετηθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τους κανόνες ρύθμισης της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από το δάσος καθώς η στάση τους απέναντι στους περιορισμούς που τίθενται λόγω της αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Ως γεωγραφικός χώρος εφαρμογής της έρευνας επιλέχθηκε ο Νομός Έβρου. Υποκείμενο της έρευνας ήταν οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Με εφαρμογή στρωματωμένης τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχτηκε ένα δείγμα 386 μαθητών. Η ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ύπαρξη θετικών περιβαλλοντικών στάσεων. Οι θετικές περιβαλλοντικές στάσεις τους μεταβάλλονται σε ουδέτερες όταν υφίστανται οικονομικά διλήμματα. Σαφής είναι και η θετική τους στάση για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγόντων στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, απόψεις μαθητών, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αειφορική διαχείριση δασών, Έβρος

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(11 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)