ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως τα αρδευτικά φράγματα, έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων. Ωστόσο, τα φράγματα, ως εκτεταμένα…