Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η ΕΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ανέπτυξε μια σειρά ενεργειών και δράσεων ενταγμένων στο πλαίσιο της ΚΑΠ για τη δασοπονία. Ειδικότερα, μετά το 1986 και παρά τα νομικά και πολιτικά εμπόδια αυτές οι ενέργειες και δράσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Επιπλέον, οι σημαντικές αλλαγές που διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια στην ύπαιθρο της ΕΕ, οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και η νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αναδεικνύουν την πολυλειτουργική συνεισφορά των δασών στην ανάπτυξη της.
Στην Ελλάδα η δασοπονία παρά τη μικρή χρηματοδότησή της αποτελεί έναν ζωτικό τομέα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που συμβάλλει στην προστασία και ανάπτυξη των ορεινών κυρίως περιοχών αλλά και της υπαίθρου γενικότερα. Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και στο πλαίσιο κυρίως της ΚΑΠ χρηματοδοτούνται διάφορες δράσεις που αναδεικνύουν τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών της.


Λέξεις κλειδιά: Δασοπονία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτική, Ελλάδα

Λήψη (clicks: 11)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(46 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)