ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΔΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των ιχθύων που ζουν στα γλυκά νερά. Τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται μείωση των φυσικών πληθυσμών ιχθύων στα γλυκά νερά, με αποτέλεσμα αρκετά είδη να απειλούνται με εξαφάνιση και συνεπώς να απαιτούνται διαχειριστικά μέτρα για την προστασία τους. Ο διεθνής οργανισμός για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (IUCN) έχει συντάξει μία κόκκινη λίστα, η οποία περιλαμβάνει τα απειλούμενα είδη ιχθύων. Στην Ελλάδα, περισσότερα από είκοσι είδη ιχθύων απειλούνται με εξαφάνιση.


Λέξεις κλειδιά: Ιχθυοπανίδα, προστατευόμενα είδη, γλυκά νερά, IUCN, Ελλάδα

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(9 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)