Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την τεχνική του ηθικού διλήμματος για να εξετάσει τον τρόπο μεταβολής των αξιών απέναντι σε ζώα που συμμετέχουν σε πειραματικές διαδικασίες. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τη μορφή διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές Στ’ Δημοτικού, 11-12 ετών, στη Ρόδο. Το δίλημμα που τέθηκε καλούσε τους μαθητές να τοποθετηθούν απέναντι στη συνέχιση διεξαγωγής ή μη των ζωικών πειραμάτων προκειμένου να βρεθεί το φάρμακο για τον παιδικό καρκίνο, από τον οποίο νοσεί ένας συμμαθητής τους. Ως πλαίσιο ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η τυπολογία του Kellert για τις στάσεις απέναντι στα ζώα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ηθική και χρηστική προσέγγιση ως αυτές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, ενώ ακολούθησαν η οικολογική, η ανθρωπιστική και η αρνητική. Συγκεκριμένα, στις αρχικές απαντήσεις στο δίλημμα η πλειοψηφία των μαθητών υιοθέτησε την ηθική στάση, ενώ στις τελικές απαντήσεις ως επικρατέστερη αναδείχθηκε η χρηστική προσέγγιση. Η μεταστροφή των αρχικών στάσεων αποδεικνύει την επίδραση του διλήμματος στον τρόπο συλλογιστικής πορείας των μαθητών. Μέσω της συζήτησης και της επιχειρηματολογίας που αναπτύχθηκε, οι μαθητές οδηγήθηκαν σε κατάσταση ανισορροπίας και φάνηκε ότι άρχισαν να σκέφτονται πολύπλευρα, λαμβάνοντας υπόψη αμφότερες τις πλευρές της διλημματικής κατάστασης.

Λέξεις κλειδιά: Ηθικό δίλημμα, πειραματόζωα, περιβαλλοντική εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)