Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η αποτύπωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η επιλογή των εφήβων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι νέοι αποτελούν την πιο πολύτιμη «περιουσία» μιας κοινωνίας. Η περιβαλλοντική τους συνείδηση καθορίζει την συμμετοχή στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, επηρεάζοντας συνάμα την μελλοντική περιβαλλοντική συμπεριφορά της κοινωνίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 309 μαθητές Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε παλαιότερη έρευνα του Lee στην Κίνα και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι γονείς και το διαδίκτυο αποτελούν τις πιο σημαντικές πηγές περιβαλλοντικής πληροφόρησης των εφήβων. Τέλος, η πρόθεση για προστασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, ενώ η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις και οργανώσεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές στάσεις, περιβαλλοντική πρόθεση, επιρροή ΜΜΕ, κοινωνικός περίγυρος

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(13 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)