Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την τεχνική του ηθικού διλήμματος για να εξετάσει τον τρόπο μεταβολής των αξιών απέναντι σε ζώα που συμμετέχουν σε πειραματικές διαδικασίες. Η έρευνα διεξήχθη στο…