ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σύνθεση και ο σχολιασμός έγκριτης πληροφόρησης είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για σκοπούς επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, αλλά και για σκοπούς δια βίου μάθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι ο εντοπισμός της έγκριτης πληροφορίας. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και για διδάσκοντες αλλά και για τους εκπαιδευόμενους στην προσπάθεια αναζήτησης έγκριτου υλικού. Η έγκριτη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο αλλά και σε έντυπη μορφή σε βιβλιοθήκες ή / και σε βιβλιοπωλεία. Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην αναζήτηση πληροφόρησης στην οποία χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Αν και στο κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εντούτοις, η εργασία αφορά όλους όσους εμπλέκονται στη διδασκαλία και έρευνα ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία, έρευνα, περιβάλλον, έγκριτη πληροφόρηση, Ελληνική γλώσσα

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(18 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)