ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανταποκρινόμενοι στην έγερση ενός ολοένα και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος γύρω από ζητήματα που άπτονται του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι συγγραφείς παρουσιάζουν το εννοιολογικό πλαίσιο που διέπει ένα καινοτόμο πεδίο διεθνώς στο χώρο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, τον «Γραμματισμό ως προς το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Αναλύεται η αναγκαιότητα που οδήγησε στη γένεση αυτού του εξειδικευμένου περιβαλλοντικού γραμματισμού, ως συνέπεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα υδάτινα περιβάλλοντα τις τελευταίες δεκαετίες και περιγράφονται οι βασικές αρχές και οι θεμελιώδεις έννοιες που αποτελούν το γνωστικό του υπόβαθρο και ως εκ τούτου κριτήριο των εγγράμματων ατόμων σε σχετικά ζητήματα. Εξετάζεται, ακόμη, η πορεία εξέλιξης του πεδίου με αναφορές σε θεσμούς και πρωτοβουλίες που αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες στην ωρίμανσή του. Παραθέτονται, τέλος, πληροφορίες για τις σημαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς αλλά και στη χώρα μας και οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση των γνώσεων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων σε γενικά ζητήματα Επιστημών της Θάλασσας αλλά και σε ειδικότερα θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς επίσης και στην αποτύπωση των στάσεων και της συμπεριφοράς τους απέναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικός γραμματισμός, επιστήμες της θάλασσας, γραμματισμός ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, εννοιολογικό πλαίσιο, επισκόπηση ερευνών

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(15 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)