ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ως έννοια περισσότερο προσδιορισμένη απ’ ότι η έννοια της Ερμηνεία Περιβάλλοντος, εντούτοις, και οι δυο έννοιες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στον καθορισμό των διαστάσεων, του περιεχομένου και των χαρακτηριστικών τους, διότι είναι έννοιες πολύπλοκες, πολυσχιδείς και αμφιλεγόμενες. Αυτές οι δυσκολίες σε συνδυασμό με την αφομοιωσιμότητα αρκετών από τα ανωτέρω στοιχεία καθιστούν τη σύγκριση των δύο αυτών θεματικών πεδίων μια πρόκληση.
Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι κοινοί τόποι και οι διακρίσεις της Ερμηνείας Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η αποσαφήνιση και οριοθέτηση τους γίνεται για να προαχθεί η περαιτέρω εξέλιξη τους καθώς και για να διερευνηθούν οι ιδανικές συνδέσεις και ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ των δύο, για να επιτευχθεί η κοινή τους αποστολή που είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής ηθικής και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: Ερμηνεία περιβάλλοντος, περιβαλλοντική εκπαίδευση

Λήψη (clicks: 9)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(15 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)