ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διάβρωση του εδάφους θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα ευρωπαϊκά εδάφη, ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές. Τα μοντέλα διάβρωσης του εδάφους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών των στόχων προστασίας του εδάφους, όσο και στην προώθηση της επιστημονικής κατανόησης των διαδικασιών διάβρωσης του εδάφους. Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που το κόστος ή ο χρόνος που χρειάζεται για την πραγματοποίηση των μετρήσεων της διάβρωσης του εδάφους είναι απαγορευτικός. Τα θέματα που σχετίζονται με την επιλογή του σωστού μοντέλου σχετίζονται με τις επιθυμητές πληροφορίες και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα διάβρωσης, κίνδυνος διάβρωσης, αξιολόγηση μεθόδων.

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(11 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)