ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του εδάφους θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα ευρωπαϊκά εδάφη, ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές. Τα μοντέλα διάβρωσης του εδάφους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην αντιμετώπιση…

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, λόγω της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών. Στην παρούσα εργασία έγινε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLARK KAI Γ.Σ.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσδιορισμός του στιγμιαίου μοναδιαίου υδρογραφήματος σε μια λεκάνη απορροής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υδρολογική ανάλυση και το σχεδιασμό των διάφορων υδραυλικών έργων. Για τη σύνθεσή του απαιτούνται παρατηρημένα…

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (TORRENTIAL-MIK) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία προγράμματος ανοικτού λογισμικού με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού JavaScript και Html, για την ολοκληρωμένη μελέτη και διευθέτηση των λεκανών απορροής (Torrential-MIK) με…