ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (TORRENTIAL-MIK) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία προγράμματος ανοικτού λογισμικού με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού JavaScript και Html, για την ολοκληρωμένη μελέτη και διευθέτηση των λεκανών απορροής (Torrential-MIK) με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Το ανωτέρω πρόγραμμα εκτελείται απευθείας από τον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη και για την εγκατάστασή του δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις Η/Υ. Το πρόγραμμα διεκπεραιώνει υδραυλικούς υπολογισμούς και χαρτογραφικές εργασίες σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με αντικειμενικό σκοπό να γίνει απαραίτητο εργαλείο σε κάθε ερευνητή ή μελετητή στα πλαίσια εκπόνησης ολοκληρωμένων μελετών διευθέτησης ορεινών λεκανών. Ως περιοχή εφαρμογής επιλέχθηκε η περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κόνιτσας, η έκταση της οποίας ανέρχεται σε 1.000,00 km2 περίπου. Επιλέχθηκαν λοιπόν και μελετήθηκαν 24 λεκάνες απορροής συνολικής έκτασης 540,224 Km2 . Με την χρήση του προγράμματος, χαρτογραφήθηκαν οι ανωτέρω λεκάνες απορροής και αποτυπώθηκαν οι διαβρώσεις και τα υφιστάμενα τεχνικά έργα. Έγινε ο υπολογισμός των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής και υπολογίστηκαν επίσης οι παροχές και οι στερεοπαροχές τους. Με την χρήση του Torrential-MIK θα δημιουργηθεί μια εύχρηστη βάση δεδομένων του συνόλου των μορφομετρικών και υδρογραφικών χαρακτηριστικών των χειμαρρικών ρευμάτων της Ελλάδας καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που θα μας δίνει την δυνότητα πλήρους εικόνας της κάθε περιοχής έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Torrential MIK, ανοικτό λογισμικό, διευθέτηση λεκανών απορροής.

Λήψη (clicks: 20)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(60 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)