ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, λόγω της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών. Στην παρούσα εργασία έγινε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής της Γερμασόγειας στη νήσο Κύπρο. Για την προσομοίωση του υδρολογικού κύκλου της λεκάνης σε μηνιαίο χρονικό βήμα επιλέχθηκε η περίοδος 1986-2086 και χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του υδατικού ισοζυγίου του προγράμματος της υδρολογίας της συλλογής TechnoLogismiki Works Αφού υπολογίστηκε το σενάριο αναφοράς έγινε επέκταση των χρονοσειρών των δεδομένων και εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα κλιματικής αλλαγής. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων φανερώνει ότι στο δυσμενέστερο σενάριο (ΗadCM2) κλιματικής αλλαγής η πτώση για την υπερετήσια παροχή θα είναι -10,67% ενώ στο πιο ήπιο σενάριο (GFDL-R15) η πτώση θα είναι -3,68%.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, χρονοσειρές, υδατικό ισοζύγιο.

Λήψη (clicks: 8)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(50 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)