ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑΚΡ.) ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ: Χ. ΕΖΟΒΙΤΗΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ ΟΡ. ΣΕΡΡΩΝ (ΣΥΜΒΑΛ. ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ & ΔΑΦΝΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μείωση του ύψους των κατακρημνισμάτων λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει άμεση επίδραση στις υδατικές απορροές των χειμάρρων και μεγάλη σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Περιφ. Ενότητας Σερρών για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων ύδατος για άρδευση-ύδρευση με την ορθολογική διαχείρισή τους. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/Ε.Κ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό, αυτή θα γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής, θέτοντας φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτινων πόρων που ασκείται σήμερα. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εξετάστηκαν στο χ. Εζοβίτη του Κερδυλίου όρους οι μεταβολές των επιφανειακών απορροών του για τα τελευταία 40 έτη του 20ου αιώνα σε σχετικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ.

Λέξεις κλειδιά: χείμαρρος, υδατικό δυναμικό, κλιματικές αλλαγές.

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(16 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)