ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑΚΡ.) ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ: Χ. ΕΖΟΒΙΤΗΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ ΟΡ. ΣΕΡΡΩΝ (ΣΥΜΒΑΛ. ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ & ΔΑΦΝΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μείωση του ύψους των κατακρημνισμάτων λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει άμεση επίδραση στις υδατικές απορροές των χειμάρρων και μεγάλη σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Περιφ. Ενότητας Σερρών…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας υπάρχουν σημαντικοί υδάτινοι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν τη δημιουργία ορεινών λιμνοδεξαμενών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων υψηλής βιοκοινωνικής λειτουργίας με δυνατότητες άμεσης παροχής νερού σε επίγεια…