ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΑΓΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι από τα μεγαλύτερα και συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα του πλανήτης μας. Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου ποιοτικά νερού (υδρευτικού, αρδευτικού, βιομηχανικού, οικολογικού, κ.λ.π.) αποτελεί για πολλές χώρες και εκατομμύρια κατοίκους αγαθό εν ανεπαρκεία. Δυστυχώς η αντιμετώπιση του παραπάνω ζωτικής σημασίας προβλήματος σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στη χώρα μας αντιμετωπίσθηκε με άναρχη ανεξέλεγκτη και χωρίς μέτρο ανόρρυξη γεωτρήσεων. Η ανόρρυξη γεωτρήσεων, μετά από μια αρχική επίλυση των υδατικών προβλημάτων μιας περιοχής, στη συνέχεια τα επέτεινε με συνέπεια τη συνεχή πτώση, υποβάθμιση (ποιοτική – ποσοτική) μέχρι οριστικής εξάντλησης των υπόγειων υδροφορέων. Η παραπάνω κατάσταση, που κατά την άποψή μας αποτελεί το μείζον περιβαλλοντικό ελλαδικό πρόβλημα, οφείλεται στην κρατούσα άποψη της αναζήτησης-ανεύρεσης-εξάντλησης ενός υδροφορέα, αναζήτησης-ανεύρεσης- εξάντλησης νέου, κ.ο.κ. Η αδιέξοδη αυτή κατάσταση πέραν των άλλων είναι και αντιοικονομική, καθώς μειώνει ποσοτικά και ποιοτικά τα υδατικά διαθέσιμα και αυξάνει το κόστος άντλησης. Η μόνη αποδεκτή ορθολογική αειφορικά και περιβαλλοντικά λύση είναι η αναζήτηση και ο σχεδιασμός τρόπων μεθόδων, έργων και χειρισμών αύξησης των υδατοπροσαγωγών προς τους υπόγειους χρησιμοποιούμενους υδροφορείς σε επίπεδο μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με τις απολήψεις.
Στα παραπάνω πλαίσια η παρούσα εργασία περιγράφει και αναλύει τρία φράγματα εμπλουτισμού, με παράλληλη ισχυρή αντιπλημμυρική δράση, στην κοίτη εκκένωσης του χειμάρρου Μάγειρου. Τα προτεινόμενα φράγματα αφορούν τον εμπλουτισμό του υδροφορέα Τυμπακίου Μεσσαράς Κρήτης, ενός υδροφορέα με μία από τις μεγαλύτερες υποβαθμίσεις του ελλαδικού χώρου. Επισημαίνουμε ότι τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά-εμπλουτιστικά φράγματα του Μάγειρου κινούνται στα πλαίσια της σύγχρονης ορεινής υδρονομικής με κύριο άξονα τη μετατροπή της πλημμυρικής κατάρας σε ευλογημένη ταμίευση, ιδιαίτερα με υπεδάφεια ενίσχυση εξαντλημένων υδροφορέων.

Λέξεις κλειδιά: Υδροφορέας Τυμπακίου, Φράγματα εμπλουτισμού Μάγειρου.

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)