ΤΑ ΑΞΟΝΙΚΑ – ΠΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε κάθε ισχυρή ακόμη και μέτρια ισχυρή βροχόπτωση ο χείμαρρος Φούρκας εμφανίζει έντονα αξονικά και κυρίως πρανικά προβλήματα επακόλουθα της ευπαθούς αμμώδους σύστασης τους. Με αποκορύφωμα τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώραν στις 2,3,4 Δεκεμβρίου 1990, στο χείμαρρο Φούρκας καταγράφονται εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, με κύρια έκφραση την παρουσία έντονων πρανικών διαβρώσεων οφειλόμενων στην εξαιρετική ευπάθεια των ευδιάβρωτων αμμώδους σύστασης κοιτών και πρανών. Στα πλαίσια αντιμετώπισης των πρανικών και αξονικών διαβρώσεων τα πρανή και η κεντρική κοίτη του χειμάρρου καλύφθηκαν με διαφόρου τύπου προστατευτικές συρματόπλεκτες κατασκευές.
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι αξονικές και πρανικές διαβρώσεις, που προκάλεσε μια μέτρια πλημμυρική βροχόπτωση, στο μη επενδεδυμμένο τμήμα της ανώτερης κεντρικής κοίτης του χειμάρρου (κλάδος Κασσανδρηνού), ερευνώνται τα αίτια ενεργοποίησης και εξέλιξης των φαινομένων και η πλημμυρική επικινδυνότητα του χειμάρρου στο τμήμα αυτό.

Λέξεις κλειδιά: Χείμαρρος Φούρκας, Πλημμυρική επικινδυνότητα χειμάρρου Φούρκας, Ευπάθεια αμμωδών πρανών και κοιτών χειμάρρων.

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)