ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πλημμυρικό πρόβλημα του ελλαδικού χώρου οφείλεται στην απουσία ή την ανεπαρκή διευθέτησης των υπερχιλίων χειμάρρων που τον διασχίζουν. Η έλλειψη διευθέτησης των εστιών πλημμυρογόνου απορροής και των εστιών παραγωγής και διακίνησης φερτών υλών αποτελεί το αίτιο των πλημμυρών του ελλαδικού χώρου. Παράλληλα η μη ρύθμιση – αξιοποίηση των υδατοφορτίων των χειμάρρων και ιδιαίτερα των ζημιογόνων πλημμυροφορτίων, αποτελεί βασικό αίτιο της λειψυδρίας που ταλανίζει τον ελλαδικό χώρο.
Η σύγχρονη ορεινή υδρονομική με βάση την ελληνική χειμαρρική – πλημμυρική πραγματικότητα και τα προβλήματα της λειψυδρίας οφείλει να κινείται κατά κύριο λόγο στην επίτευξη της υδρολογικής και της αρχής της αξιοποίησης με στόχο την χρονική ταμίευση-αναδιανομή των υδατικών πλεονασμάτων της βροχερής περιόδου.
Η παρούσα εργασία, μετά από έρευνα του χειμαρρικού περιβάλλοντος και των πλημμυρικών συνθηκών του χειμάρρου Μάγειρου Τυμπακίου Κρήτης, αλλά και των έντονων προβλημάτων λειψυδρίας της περιοχής που διασχίζει, στα πλαίσια εφαρμογής της υδρολογικής αρχής και της αρχής της αξιοποίησης αναλύει, ερευνά και αξιολογεί τα γεωμετρικά, κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τριών αντιπλημμυρικών – εμπλουτιστικών φραγμάτων τοποθετούμενων στον κώνο πρόσχωσης του χειμάρρου.

Λέξεις κλειδιά: Χείμαρρος Μάγειρος, αντιπλημμυρική προστασία, αντιπλημμυρικά φράγματα Μάγειρου.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(42 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)