ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι γνωστή η ανομοιογένεια, η ανισοκατανομή και οι έντονες χρονικές διαφοροποιήσεις των κατακρημνισμάτων στον ελλαδικό χώρο. Την ψυχρή βροχερή περίοδο η περίσσεια του νερού οδηγεί σε διαβρώσεις, προσχώσεις και έντονες πλημμύρες, ενώ τη θερινή θερμή περίοδο παρατηρούνται έντονα προβλήματα λειψυδρίας.
Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε το υδατικό δυναμικό και το υδατικό ισοζύγιο της ανώτερης λεκάνης του χειμάρρου Μύριχου Κοζάνης
α) Τα μέσα ετήσια υδατικά διαθέσιμα του χειμάρρου Μύριχου, τα οποία ανέρχονται σε 5.786.489 m3 /έτος, υπερκαλύπτουν τις υδατικές ανάγκες των περίπου 580.000 m3 της συνολικής υδατικής ζήτησης (αρδευτική ζήτηση 450.000 m3 , υδρευτική ζήτηση 130.000 m3 ) της περιοχής.

β) Στο χειμάρριο χώρο αναζητήθηκαν κατάλληλοι και ικανοί ταμιευτικοί χώροι, που να απαντούν στις υδατικές απαιτήσεις της περιοχής. Από την έρευνα προέκυψε κατάλληλος και επαρκής ταμιευτικός χώρος χωρητικότητας V = 635.000 m3 , ικανός να καλύψει τη συνολική υδατική ζήτηση της περιοχής.

Λέξεις κλειδιά: torrent, water dynamic, water balance, attributable water-loads, water saving.

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 4

(25 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)