ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια του περιβάλλοντος. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι συνταγματικές διατάξεις. Το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. Η διεθνής νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος από την πυρηνική ενέργεια. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία από την πυρηνική ενέργεια. Η οδηγία 2009/71 σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η θέσπιση πλαισίου προστασίας.

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον – φυσικό και πολιτιστικό, πυρηνική ενέργεια, ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(38 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)