ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Β.Δ. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά και τροπικά ξύλα με εμπορική σημασία, όπως επίσης των χρήσεων αυτών. To πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση της ΒΔ αξιοποιεί τη δυνατότητα προγραμματισμού μακροεντολών σε ενεργά διαδραστικά στοιχεία χειρισμού της ΒΔ, που συνθέτουν ένα ενιαίο εργαλείο χειρισμού και διαχείρισης ΒΔ, ακόμη και από άπειρους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το σχετικό λογισμικό. H ΒΔ που αναπτύχθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι απλή σε χειρισμό, είναι επεκτάσιμη και μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από το ευρέως διαδεδομένο λογισμικό Ms-Office. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε, αποτελεί ένα αποτελεσματικό πιλοτικό εργαλείο για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πιο εμπορικών ξύλων σε διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα, η οποία βασίζεται σε αναλυτικές επιστημονικές καταγραφές που περιγράφουν τις ιδιότητες και τις χρήσεις των ξύλων με εμπορική σημασία.

Λέξεις κλειδιά: Βάση δεδομένων, πληροφοριακό σύστημα, περιβαλλοντικά δεδομένα, ευρωπαϊκά ξύλα, τροπικά ξύλα

Λήψη

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(8 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)